متن ترانه 6.18.18 از Billie Eilish همراه با ترجمه فارسی

متن ترانه Billie Eilish -6.18.18

🎵🎵🎵

Billie Eilish -6.18.18

 

Our time is up
وقتمون تموم شده

Your eyes are shut
چشمات بستن

I won’t get to tell you what
نمیرسم که بهت بگم چیشده

I needed you to know
میخوام که بدونی

It’s dark enough
به اندازه کافی تاریک هست

The moonlight doesn’t show
نورماه معلوم نیست
And all my love
وهمه ی عشق من

Could never bring you home
هیچوقت تورو بر نمیگردونه خونه

There’s no more stars to find
دیگه ستارهای برای پیداکردن نیست

And I’m too far behind
وخیلی ازت عقبم

And I’d love to let you go
ودوست داشتم که ولت کنم

I’d love tolet you go
دوست داشتم ولت کنم

You’re all that’s on my mind
توهمه چیز ی هستی که بهش فکر میکنم

I called a thousand times
هزاربار بهت زنگ زدم

And I have to let you go
ومجبورم که بذارم بر ی

But I love you more and more than you could know
ولی من بیشترو بیشتراز اون چیز یکه بتونی فکرشو کنی عاشقت

sat alone
تنهانشسته بودم

Awaited your reply
منتظرجوابت

Was driven home
به سمت خونه رانندگی میکردم

When I started to cry
وقتیکه شروع کردم گریه کنم

I should’ve known
باید میدونستم

I should’ve said goodbye
بایدخداحافظی میکردم

I only hoped
فقط امیدواربودم

I would’ve had more time
بیشترزمان داشتم

There’s no more stars to find
دیگه ستاره ای برای پیداکردن نیست

And I’m too far behind
وخیلی ازت عقبم

And I’d love to let you go
ودوست داشتم که ولت کنم

I’d love to let you go
دوست داشتم ولت کنم

You’re all that’s on my mind
توهمه چیز ی هستی که بهش فکر میکنم

I called a thousand times
هزاربار بهت زنگ زدم

And I have to let you go
ومجبورم که بذارم بر ی

But I love you more and more than you could know
ولی من بیشترو بیشتراز اون چیز ی که بتونی فکرشو کنی عاشقتم

We’re both too young
جفتمون خیلی جوونیم

To live and die this way
که اینجوری زندگی کنیم و بمیر یم

A sunny summer day
یه روز آفتابی تابستونی

With so much left to say
باکلی حرفای نگفته

Not 2121 نهThe 18th out of pain
18 روز

The day you couldn’t stay
ازروز ی که نمیتونستی بمونی گذشته

You made me wanna pray
توکار ی کردی دعا کنم

But I think God’s fake
ولی فک کنم خدایی وجود نداره

There’s no more stars to find
دیگه ستاره ای برای پیداکردن نیست

And I’m too far behind

وخیلیازت عقبم

And I’d love to let you go
ودوست داشتم که ولت کنم

I’d love to let you go
دوست داشتم ولت کنم

You’re all that’s on my mind
توهمه چیز ی هستی که بهش فکر میکنم

I called a thousand times
هزاربار بهت زنگ زدم

And I have to let you go
ومجبورم که بذارم بر ی

But I love you more and more and more and more and more
ولی من عاشقتم، بیشترو بیشترو بیشترو بیشترو بیشتر

More and more, more and more and more than you will ever know
بیشترو بیشترو بستر و بیشتراز چیز یکه حتی بفهمی
You will never know
هیچوقت نمیفهمی

You will never know
هیچوقت نمیفهمی

🎵🎵🎵