متن ترانه Sweet Little Lies از bülow همراه با ترجمه فارسی

متن ترانه bülow -Sweet Little Lies

🎵🎵🎵

bülow -Sweet Little Lies
Tell me all your sweet, sweet little lies
تمام دروغای شیرینتو بهم بگو
All about the dark places you hide
بهم در مورد جاهای تاریکی که قایم میشی بگو
Tell me all your problems, make them mine
همه ی مشکلاتتو بهم بگو، اونا رو روی دوش من بزار
Tell me all your sweet, sweet little lies
تمام دروغای شیرینتو بهم بگو
I live a picture in my head 
من توی یه تصویر توذهنم زندگی میکنم
Call it soaring as I float up but my body and my bed, yeah
همونطور که من غرقش میشم و توش شناور میشم اونم بالا میاد،بجز بدن و تختم، اره
And I wonder if I’m dead
و تعجب میکنم اگه بمیرم
Saw the white lights flicker
سوسوی نور چراغ سفید رومیدیدم
So I wake up in a sweat, code red
بعدش در حالی که عرق کرده بودم از خواب پریدم، کد قرمز (آژیر)
Sirens going off, probably something that I drank
صدای آژیر کمتر شدًالامتحا،مست بودم
Thinking ’bout the shit I never told you that I meant
درباره ی چیز هایی که بهت نگفتم فکر میکنم
I can shake it off, chloroform peace and rest
میتونم بیخیال افکارم بشم ،از بین ببرمش،باهاش صلح برقرار کنم
But you know all I ever really wanted was a friend
اما تو میدونی که تنها چیزی که من همیشه میخاستم یه دوست بود
Tell me all your sweet, sweet little lies
تمام دروغای شیرینتو بهم بگو
All about the dark places you hide
بهم در مورد جاهای تاریکی که قایم میشی بگو
Tell me all your problems, make them mine
همه ی مشکلاتتو بهم بگو، اونا رو روی دوش من بزار
Tell me all your sweet, sweet little lies
تمام دروغای شیرینتو بهم بگو
I wonder if the sun will shine again
تعجب میکنم اگه خورشید دوباره بدرخشه
If I’ll ever see your face again
اگه چهره ی تو رو دوباره ببینم
You know I’d rather die than say goodbye
میدونی که من ترجیح میدم بمیرم تا خدافظی کنم
So tell me all your sweet, sweet little lies
پس تمام دروغای شیرینتو بهم بگو
Late night fantasy 
نصفه شبه
It’s when I teleport again 
وقتیه که دوباره میام پیشت
I got a spare key
یه کلید یدکی دارم
We can go and play pretend
ما می تونیم بریم و وانمود کنیم(کاری نمیکنیم)
(We can go and play pretend)
ما می تونیم بریم و وانمود کنیم(کاری نمیکنیم)
🎵🎵🎵
Yeah, we can really transcend, ohh
اره، ما میتونیم از اینم فراتر بریم
(We can really transcend, yeah)
(ما میتونیم از اینم فراتر بریم)
You and me, in an empty room
تو و من، توی یه اتاق خالی
They can’t get in, only room for two
اونا نمیتونن وارد بشن، این اتاق فقط واسه دو نفره
If you play your part and I play mine too
اگه تو نقشتو بازی کنی و منم نقشمو بازی کنم
I’ll never take my eyes off you
هیچوقت چشم ازت برنمیدارم
Tell me all your sweet, sweet little lies
تمام دروغای شیرینتو بهم بگو
All about the dark places you hide
بهم در مورد جاهای تاریکی که قایم میشی بگو
Tell me all your problems, make them mine
همه ی مشکلاتتو بهم بگو، اونا رو روی دوش من بزار
Tell me all your sweet, sweet little lies
تمام دروغای شیرینتو بهم بگو
I wonder if the sun will shine again
تعجب میکنم اگه خورشید دوباره بدرخشه
If I’ll ever see your face again
اگه چهره ی تو رو دوباره ببینم
You know I’d rather die than say goodbye
میدونی که من ترجیح میدم بمیرم تا خدافظی کنم
So tell me all your sweet, sweet little lies
پس تمام دروغای شیرینتو بهم بگو
(Sweet, sweet, tell me all your sweet, sweet little lies)
(تمام دروغای شیرینتو بهم بگو)
Tell me all your sweet, sweet little
تمام دروغای شیرینتو بهم بگو
(Sweet, sweet, tell me all your sweet, sweet little lies)
(تمام دروغای شیرینتو بهم بگو)
I love the picture in my head
من عکسی که تو ذهنمه رو دوست دارم
But I know that it’s not real
ولی میدونم که واقعی نیست
I leave a picture in my head
من اون عکس رو ترک میکنم
‘Cause I like how it makes me feel
بخاطر اینکه من دوست دارمحسی رو که بهم میده
Tell me all your sweet, sweet little lies
تمام دروغای شیرینتو بهم بگو
All about the dark places you hide
بهم در مورد جاهای تاریکی که قایم میشی بگو
Tell me all your problems, make them mine
همه ی مشکلاتتو بهم بگو، اونا رو روی دوش من بزار
Tell me all your sweet, sweet little lies
تمام دروغای شیرینتو بهم بگو
I wonder if the sun will shine again
تعجب میکنم اگه خورشید دوباره بدرخشه
If I’ll ever see your face again
اگه چهره ی تو رو دوباره ببینم
You know I’d rather die than say goodbye
میدونی که من ترجیح میدم بمیرم تا خدافظی کنم
So tell me all your sweet, sweet little lies
پس تمام دروغای شیرینتو بهم بگو
(Sweet, sweet, tell me all your sweet, sweet little lies)
(تمام دروغای شیرینتو بهم بگو)
Tell me all your sweet
دروغای شیرینتو بهم بگو
(Sweet, sweet, tell me all your sweet, sweet little lies)
(تمام دروغای شیرینتو بهم بگو)
🎵🎵🎵