متن ترانه цунами از Escape همراه با ترجمه فارسی 

متن ترانه Escape -цунами

Escape -цунами

Ты цунами, моя вода
تو یه سونامی هستی،آب من

Тыунесешь меня туда
من رو با خودت میبر ی

Гдемы плывем, ты мой залив
باهم شنا میکنیم،تو ساحل من هستی

Тыцунами, ты цунами
تویه سونامی هستی،تو یه سونامی هستی

Тыцунами, моя вода
تویه سونامی هستی،آب من

Тыунесешь меня туда
من رو با خودت میبر ی

Гдемы плывем, ты мой залив
باهم شنا میکنیم،تو ساحل من هستی

Тыцунами, ты цунами
تویه سونامی هستی،تو یه سونامی هستی

Тыкатастрофа, я тону
تویه فاجعه ای،من دارم غرق میشم

Прошламинута, я в плену
یک دقیقه گذشته، من گیرافتادم

Несдерживай себя
عقب نکش

Язнаю, ты ревнуешь так
میدونم که تو خیلی حسودی

Будтоморе разбушевалось то
انگارتو دریابارون بباره

Прошуспасителя найти
ازنجات غر یق کمک خواستم

Ведьпотерялся я в волнах твоих
چون در موج هایتو گم شدم

Прошупоближе подойди
لطفابیانزدیکتر

Ктебе доплыть я не могу, прости

نمیتونم به سمتت شنا کنم، ببخشید

Ябы утонул в глазах твоих
توی چشمات غرق میشم

Икомпас мне укажет путь к тебе
حتی قطب نما هم راه رو به سمت تو نشون میده

Этотмир только для нас двоих
این دنیا فقط برا ما دوتاس

Ведьты
…ولی تو

Тыцунами, моя вода
تویه سونامی هستی،آب من

Тыунесешь меня туда
من رو با خودت میبر ی

Гдемы плывем, ты мой залив
باهم شنا میکنیم،تو ساحل من هستی

Тыцунами, ты цунами
تویه سونامی هستی،تو یه سونامی هستی

Тыцунами, моя вода
تویه سونامی هستی،آب من

Тыунесешь меня туда
من رو با خودت میبر ی

Гдемы плывем, ты мой залив
باهم شنا میکنیم،تو ساحل من هستی

Тыцунами, ты цунами
تویه سونامی هستی،تو یه سونامی هستی

Этот мир только для нас двоих
این دنیافقط برای ما دوتاس

Икомпас мне укажет путь к тебе
وقطب نما هم راه رو به سمت تو نشون میده

Этотмир только для нас двоих
این دنیافقط برای ما دوتاس

Ведьты
.. اماتو

Ведьты цунами
تویه سونامی هستی

Цунами, цунами
سونامی،سونامی

Цунами, цунами
سونامی،سونامی

Тыцунами, моя вода
تویه سونامی هستی،آب من

Тыунесешь меня туда
من رو با خودت میبر ی

Гдемы плывем, ты мой залив
باهم شنا میکنیم،تو ساحل من هستی

Тыцунами, ты цунами
تویه سونامی هستی،تو یه سونامی هستی

Цунами, цунами
سونامی،سونامی

Цунами, цунами
سونامی،سونامی

Тыцунами, моя вода
تویه سونامی هستی،آب من

Тыунесешь меня туда
من رو با خودت میبر ی

Гдемы плывем, ты мой залив
باهم شنا میکنیم،تو ساحل من هستی

Тыцунами, ты цунами
تویه سونامی هستی،تو یه سونامی هستی