متن ترانه Feel Again از Kina & Au/Ra همراه با ترجمه فارسی

متن ترانه Kina & Au/Ra – Feel Again

Kina Ft. Au/Ra -Feel Again

We were just kids and we didn’t know nothin’
مافقط بچه بودیم و چیز ی نمیدونستیم

It didn’t make sense, but it felt like somethin’
منطقی نیست،ولی انگار آشناست

Remember when I said that “I love you for life

به یاد بیاروقتیو که گفتم “در تمام زندگیم عاشقتم

Baby, it wasn’t a lie
عز یزم،دروغ نبود

Right one at the wrong time
حرفراست رو تو زمان نادرست گفتم

How’d we get here, never saw it comin’
چجوری به اینجارسیدیم،متوجه نشدیم داره اینجوری میشه

You make me feel like, I can feel again (I can feel again)
توکاری میکنی که من حس کنم دوباره احساس دارم (دوباره میتونم احساس کنم)

You make me realize, the story didn’t end (the story didn’t end)
توکاری میکنی بفهمم که داستان هنوز تموم نشده (داستان هنوز تموم نشده)

I didn’t know my heart could hurt like that
نمیدونستم قلبم اینجور یمیتونه آسیب ببینیه

Everythin’ was normal just like that
همه چیزعادی بود

You make me feel like, I can feel again (I can feel again)
توکار ی میکنی که من حس کنم دوباره احساس دارم (دوباره میتونم احساس کنم

)Caught me off-guard, you still know my number
منوبی دفاع گیرآوردی،هنوزم شمارمو بلدی

When it all fell apart, did you ever wonder?
وقتی همه چی از هم پاشید،تو اصلا تعجب کردی؟

Ob, maybe we’re meant to be, but we are all empty
شایدم یخواستیم خوب باشیم ولی خالی بودیم

Crashin’ cars again
دوباره تصادف ماشینها

So there’s a hole in my heart, thatyou’ll always cover
یه سوراخ توی قلبمه، که تو همیشه میپوشونیش

You make me feel like, I can feel again (I can feel again)

توکار ی میکنی که من حس کنم دوباره احساس دارم (دوباره میتونم احساس کنم)

🎵🎵🎵

You make me realize, the story didn’t end
توکاری میکنی بفهمم که داستان هنوز تموم نشده

I didn’t know my heart could hurt like that
نمیدونستم قلبم اینجوری میتونه آسیبب بینیه

Everythin’ was normal just like that
همه چیزعادی بود

You make me feel like, I can feel again
توکاری میکنی که من حس کنم دوباره احساس دار م

You make me feel like, I can feel again (I can feel again)
توکاری میکنی که من حس کنم دوباره احساس دارم (دوباره میتونم احساس کنم)

You make me realize, the story didn’t end (the story didn’t end)
توکاری میکنی بفهمم که داستان هنوز تموم نشده (داستان تموم نشده)

I didn’t know my heart could hurt like that
نمیدونستم قلبم اینجور یمیتونه آسیب ببینیه

Everythin’ was normal just like that
همه چیزعادی بود

You make me feel like I can feel again (I can feel again)
توکاری میکنی که من حس کنم دوباره احساس دارم (دوباره میتونم احساس کنم

🎵🎵🎵