متن ترانه Battle Symphony از Linkin Park  همراه با ترجمه فارسی

متن ترانه Linkin Park -Battle Symphony

🎵🎵
Linkin Park -Battle Symphony
I got a long way to go and a long memory
من یه راه طولانی واسه رفتن و یه حافظه طولانی دارم
I been searching for an answer, always just out of reach
دنبال یه جواب میگشتم، همیشه از دسترس خارج بود اون جواب
Blood on the floor, sirens repeat
خون روی زمین، صدای اژیر تکرار میشه
I been searching for the courage to face my enemies
دنبال شجاعت میگشتم تا با دشمنام روبه رو بشم
When they turn down the lights
وقتی چراغارو خاموش میکنن
I hear my battle symphony, all the world in front of me
من سمفونی نبردم رو میشنوم، تمام دنیا روبه روی منه
If my armor breaks, I’ll fuse it back together
اگه زره ام بشکنه، به هم وصلش میکنم
Battle symphony, please, just don’t give up on me
سمفونی نبرد ، لطفا از من ناامید نشو
And my eyes are wide awake for my battle symphony
و چشمام کاملا باز هستن (هوشیارم)برای سمفونی نبردم
For my battle symphony
برای سمفونی نبردم
They say that I don’t belong, say that I should retreat
اونا گفتن که وابسته نیستم ، بگو که من باید عقب نشینی کنم
That I’m marching to the rhythm of a lonesome defeat
راهپیمایی میکنم تک و تنها روی ریتم پیروزی
But the sound of your voice puts the pain in reverse
اما صوت صدای تو درد رو برعکس میکنه و از بین میبره
No surrender, no illusions and for better or worse
بدون تسلیم شدن ، بدون خیال و توهم ، برای بهتر شدن یا بدتر شدن
When they turn down the lights
وقتی چراغارو خاموش میکنن
I hear my battle symphony, all the world in front of me
من سمفونی نبردم رو میشنوم، تمام دنیا روبه روی منه
If my armor breaks, I’ll fuse it back together
اگه زره ام بشکنه، به هم وصلش میکنم
Battle symphony, please, just don’t give up on me
سمفونی نبرد ، لطفا از من ناامید نشو
And my eyes are wide awake)
چشام کاملا بازه (کاملا هوشیارم
If I fall, get knocked down, pick myself up off the ground
اگه افتادم ،محکم به زمین کوبیده شدم، خودمو بالا میکشم از رویزمین
If I fall, get knocked down, pick myself up off the ground
اگه افتادم ،محکم به زمین کوبیده شدم، خودمو بالا میکشم از روی زمین
When they turn down the lights
وقتی چراغارو خاموش میکنن
I hear my battle symphony, all the world in front of me
من سمفونی نبردم رو میشنوم، تمام دنیا روبه روی منه
If my armor breaks, I’ll fuse it back together
اگه زره ام بشکنه، به هم وصلش میکنم
Battle symphony, please, just don’t give up on me
سمفونی نبرد ، لطفا از من ناامید نشو
And my eyes are wide awake for my battle symphony
و چشمام کاملا باز هستن (هوشیارم)برای سمفونی نبرد
🎵🎵🎵