متن ترانه Billie Jean از Michael Jackson همراه با ترجمه فارسی

متن ترانه Michael Jackson -Billie Jean

🎵🎵🎵

Michael Jackson -Billie Jean
She was more like a beauty queen from a movie scene
اون بیشترشبیه ملکه زیبایی از یه صحنه فیلم بود
I said don’t mind, but what do you mean I am the one
من گفتم اشکال نداره،ولی منظورت چیه که من کسی ام
Who will dance on the floor in the round
که قراره باهات روی زمین رقص برقصه
She said I am the one who will dance on the floor in the round
اونگفت من کسی ام که قراره باهات روی زمین رقص برقصه
She told me her name was Billie Jean, as she caused a scene
همینطور که جلب توجه میکرد(میرقصید)بهم گفت اسمش بیلی جینه
Then every head turned with eyes that dreamed of being the one
بعدش سر همه کساییبه سمت ما برگشت(توجه کسایی جلب شد) که آرزو داشتن
Who will dance on the floor in the round
کسی باشن که اون باهاشون میرقصه
People always told me be careful of what you do
مردم همیشه بهم میگفتن مراقب کارایی که میکنی باش
And don’t go around breaking young girls’ hearts
وقلب دخترهای جوونو نشکن
And mother always told me be careful of who you love
ومامانم همیشه بهم می گفت مراقب باش که عاشق کی میشی
And be careful of what you do ’cause the lie becomes the truth
ومراقب باش که چیکارمیکنی چون یه دروغ بعد ها تبدیل به حقیقت میشه
Billie Jean is not my lover
بیلی جین عاشق من نیست
She’s just a girl who claims that I am the one
اون فقط یه دختره که ادعا میکنه من کسی ام(که پدر بچشم
)But the kid is not my son
ولی اون بچه پسر من نیست
She says I am the one, but the kid is not my son
اونبهم میگه من پدر بچشم، ولی اون بچه پسر من نیست
Forforty days and forty nights
برای چهل روز و چهل شب
The law was on her side
قانون طرف اون بود
But who can stand when she’s in demand
ولی کی میتونه در برابر خواسته های اون دووم بیاره؟
Her schemes and plans
(در برابر) برنامه ها و نقشه های اون’
cause we danced on the floor in the round
چون(به جرم اینکه)ما روی زمین رقص با هم رقصیدیم
So take my strong advice, just remember to always think twice
بنابراین نصیحتم هم منو پیش خود داشته باش،فقط به یاد داشته باش خوب رو یه قضیه فکر کنی
do think twiceخوبرو یهقضیهفکر کنShe told my baby we’d danced ’til three
اون بهم گفت عزیزم ما تا ساعت سه داشتیم میرقصیدیم
Then she looked at meبعدبه من نگاه کردShe showed a photo of a baby crying
عکس یه بچه در حال گر یه رو نشون داد
🎵🎵🎵
His eyes looked like mine
چشماش شبیه چشمای من بود
Go on dance on the floor in the round, baby
عز یزم،بیادوباره باهم برقصیم
People always told me be careful of what you do
مردم همیشه بهم میگفتن مراقب کارایی که میکنی باش
And don’t go around breaking young girls’ hearts
وقلب دخترهای جوونو نشکن
She came and stood right by me
اوناومد و کنار من وایستاد
Then the smell of sweet perfume
با بوی خوش عطرش
This happened much too soon
خیلی سریع اتفاق افتاد
She called me to her room
اون منو به اتاقش برد
Billie Jean is not my lover
بیلی جین عاشق من نیست
She’s just a girl who claims that I am the one
اون فقط یه دختره که ادعا میکنه من کسی ام(که پدر بچشم
)But the kid is not my son
ولی اون بچه پسر من نیست
She’s just a girl who claims that I am the one
اون فقط یه دختره که ادعا میکنه من کسی ام(که پدر بچشم
)But the kid is not my son
ولی اون بچه پسر من نیست
She says I am the one, but the kid is not my son
اون بهم میگه من پدر بچشم، ولی اون بچه پسر من نیست
.Billie Jean is not my lover
بیلی جین عاشق من نیست
She says I am the one, but the kid is not my son
اون بهم میگه من پدر بچشم، ولی اون بچه پسر من نیست
.Billie Jean is not my lover
بیلی جین عاشق من نیست
She says I am the one،she says he is my son
اون میگه من پدر بچه ام
(Breaking my heart, babe)
قلب منو میشکنه عزیزم
She says I am the one
اون مگه من پدر بچشم
Billie Jean is not my lover
بیلی جین عاشق من نیست
🎵🎵🎵