متن ترانه Some Say از Nea همراه با ترجمه فارسی

متن ترانه Nea -Some Say

🎵🎵🎵

Nea -Some Say
I will find the time, we will find the timing
من فرصت(رسیدن به ارامش رو)پیدامیکنم،ما از این مشکل میگذر یم
‘Cause you are on my mind, I hope that you don’t mind it
چون تو توی ذهن منی و امیدوارم که از این ناراحت نشی
You know that I want you, you know that I want you next to me
تو میدونی که من تورو میخوام،میدونی که میخوام که کنارم باشی
But if you need some spaceI will step away
ولی اگه تو میخوای تنها و راحت باشی،من کنار میکشم
And I know it might sound stupid but for me, yeah, yeah
و من میدونم که این ممکنه احمقانه بنظر بیاد،ولی برای من (مهمه
I just gotta keep believing and I’ve heard
من فقط میخوام دلگرمی پیداکنم و من شنیدم که
Some say you will love me one day
بعضیامیگن تو بالاخره یروزعاشقم میشی
And I will wait, I will wait to get your loving one day
و من منتظر میشم، منتظر میشمتا یروز یصاحب عشقت بشم
Just say you will love me one day
فقط بهم بگو یروز ی عاشقم میشی
And I will wait, I will wait to get your loving one day
و من منتظر میشم،منتظر میشم تا یروز ی عشقت بهم برسه
I promise that I’ll try, that I will try to meet someone
من بهت قول میدم که تلاش کنم، قول میدم تلاش کنم با کس دیگه ای ملاقات کنم(تورو فراموش کنم
)And there’s so many guys, you told me I deserve someone
و آدمای زیادی(برای من وجود داره)،(همونطور که گفتی)من لیاقتم کس دیگه ایه
I wanna call you up but maybe it will only make it worse
من میخوام بهت زنگ بزنم، اما ممکنه همه چیزوخراب کنه
I guess that I just don’t know what to do with myself
من فقط نمیدونم با خودم چیکارکنم
‘Cause I know it might sound stupid but for me, yeah, yeah
چون من میدونم که این ممکنه احمقانه بنظر بیاد،ولی برای من (مهمه
)I just gotta keep believing and I’ve heard
من فقط میخوام دلگرمی داشته باشم، و من شنیدم که
Some say you will love me one day
بعضیا میگن تو بالاخره یروزعاشقم میشی
And I will wait, I will wait to get your loving one day
ومن منتظر میشم، منتظر میشمتا یروز یصاحب عشقت بشم
Just say you will love me one day
فقط بهم بگو یروزی عاشقم میشی
And I will wait, I will wait to get your loving one day
و من منتظر میشم،منتظر میشمتا یروز یعشقت بهم برسه
Oh-oh-oh, ooo Oh-oh-oh, oh-ohJust say you’ll love me one day
فقط بگو که یروزعاشقم میشی
Oh-oh-oh, oooh Oh-oh-oh, oh-ohJust say you’ll love me one day
فقط بگو که یروزعاشقم میشی
I’ll give you space to the moon if it’s what you need
اگه این چیزیه که میخوای،من تا خود ماه بینمون فاصله میندازم
Just say you one day will bring back yourself to me
فقط بگو که یروزبرمیگردیپیشم
Some say you will love me one day
بعضیا میگن تو بالاخره یروزعاشقم میشی
And I will wait, I will wait to get your loving one day
و من منتظر میشم، منتظر میشم تا یروز
Just say you will love me one day
فقط بهم بگو یروز ی عاشقم میشی
And I will wait, I will wait to get your loving one day
و من منتظر میشم،منتظر میشمتا یروز یعشقت بهم برسه
Oh-oh-oh, oooh (Just say you’ll love, just say you’ll love me one day)
فقط بگو عاشقمی، فقط بگو یروزعاشقم میشی
Oh-oh-oh, oh-ohJust say you’ll love me one day
فقط بگو یروزعاشقم میشی
🎵🎵🎵